Thôn Nguyên Kinh 2
  • Trần Văn Hồng

    Chức vụ:Trưởng Thôn

    SĐT:

  • Lưu Quang Ngoãn

    Chức vụ:Bí thứ chi bộ - Trưởng ban công tác mặt trận cơ sở

    SĐT: