Hội đồng nhân dân
 • Nguyễn Chí Thiên

  Chức vụ:Chủ tịch Hội đồng nhân dân

  SĐT: 0394528164

 • Trần Văn Huấn

  Chức vụ:Phó chủ tịch HĐND xã

  SĐT: 0982506564

 • Nguyễn Văn Đông

  Chức vụ:Phó chủ tịch HĐND

  SĐT: 0386503909

 • Trần Văn Mạnh

  Chức vụ:Trương ban Kinh tế văn hóa xã hội

  SĐT: 0974868678