Phòng tài chính - kế toán
 • Ngô Thị Hồng

  Chức vụ:Công chức Tài chinh Kế hoạch

  SĐT:

 • Trần Thị Vân

  Chức vụ:Công Chức Tài chính Kê toán

  SĐT: 0339054198

 • Nguyễn Văn Đức

  Chức vụ:Tài Chính Kế toán Kế hoạch

  SĐT: 0987531035