Thôn Tây Nghĩa
  • Trần Huy Lai

    Chức vụ:Trưởng Thôn Tây Nghĩa

    SĐT:

  • Trần Hữu Mạo

    Chức vụ:Trưởng Ban công tác Mặt trận cơ sở

    SĐT: